WikampFb

Odpłatność za studia

A+ / A-

IFEk - ludzik z literki  i   Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu lub semestru w Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Studentci powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt. (Szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów, może ubiegać się o powtarzanie semestru dyplomowego. Opłata za powtarzanie semestru dyplomowego jest opłatą stałą i wynosi 500 zł. Opłata ta związana jest z realizacją pracy dyplomowej i jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie zajęć.

Uwaga!

Za powtarzane przedmioty studenci zobowiązani są zapłacić w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia danego semestru. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu środków na konto bankowe Politechniki Łódzkiej.

Od opłat wniesionych po upływie terminu nalicza się ustawowe odsetki!!!


 

IFEk - ludzik z literki  i  Opłaty za wydawane studentom dokumenty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, pobiera sie opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 zł;
  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł;
  • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł;
  • za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  • za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

Uwaga!
Ewentualne podania o ustalenie nowej opłaty należy kierować do dziekana swojego wydziału. Odpowiedni folrmularz można pobrać ze strony www.ife.p.lodz.pl (Dla Studentów-Formularze-Podanie o ustalenie nowej opłaty).


 

IFEk - ludzik z literki  i  Opłata za ubezpieczenie NNW i OC 

 

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Składka za ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym dla studentów Politechniki Łódzkiej w okresie

od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. wynosi 68 zł.

 

Wpłat należy dokonywać na nr rachunku Oddział PZU SA w Łodzi 90-514 Łódź, ul. Kościuszki 57

Konto do wpłat składek: 52 1020 3352 2002 0000 8079 4597

w tytule przelewu wpisując:  

IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU, PESEL  oraz numery polis "KEB 30292234; KEB 30292235"

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń można uzyskać w Fundacji Politechniki Łódzkiej (42 631 21 47 lub na stronie www.fundacja.p.lodz.pl)

 

Do Biura IFE zapraszamy z potwierdzeniem wpłaty za ubezpieczenie oraz z podpisanym Oświadczeniem Ubezpieczonego (treść oświadczenia w załączniku poniźej). Ubezpieczony musi złożyć w Biurze IFE OŚWIADCZENIE w ciągu 10 dni od zapłaty składki. Brak złożenia Oświadczenia będzie skutkował nieprzyjęciem do ochrony!

OWU - ogólne warunki ubezpieczenia NNW i OC dostępne są na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl.

 

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj jedną kopię potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego zgłoszenia szkody w PZU SA.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2016-09-19
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk
Pliki do pobrania

Jednostki