WikampFb

Rada IROs Forum obradowała w IFE

A+ / A-

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Drugi dzień obrad członkowie Rady spędzili w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

 

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich, akademickich uczelni państwowych. Podstawowe zadania IROs Forum to między innymi: promowanie uczelni partnerskich w kraju i za granicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni, organizacja szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni. Forum powstało w styczniu 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzy je 20 uczelni. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz odpowiednią uchwałę władz statutowych po uzyskaniu zgody większości interesariuszy.

Politechnika Łódzka, która jest obok Uniwersytetu Łódzkiego jedną z dwóch łódzkich uczelni członkowskich, zasiliła szeregi sieci w 2010 roku.

 

Organem decyzyjnym Forum jest Rada, która między innymi określa strategiczne kierunki działania sieci i planuje jej budżet. Członkami Rady są delegowani przedstawiciele każdej z uczelni partnerskich. Ze względu na rolę, jaką ma pełnić Forum, członkowie Rady to najczęściej szefowie biur współpracy zagranicznej poszczególnych uczelni. Pracami Rady kieruje przewodniczący - reprezentant uczelni pełniącej w danym roku funkcję uczelni przewodniczącej, która wybierana jest przez Radę IROs Forum na dany rok kalendarzowy.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki. Funkcję przewodniczącej Rady pełni Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŁ,  Liliana Lato.

 

Pierwszy dzień łódzkich obrad Rady odbył się w Uniwersytecie Łódzkim. Podczas kilku sesji dyskusyjnych członkowie omawiali między innymi strategię Forum na rok 2017/2018. Drugiego dnia spotkania, które odbyło się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, uwagę skupiono wokół tematu współpracy poszczególnych uczelni z władzami samorządowymi oraz rozwoju internacjonalizacji akademickiej w odniesieniu do strategii rozwoju miast. Zastępca Dyrektora IFE, dr inż. Dorota Piotrowska, która poprowadziła spotkanie podkreśliła, że pomoc ze strony Urzędu Miasta Łodzi jest kluczowa dla IFE i całej Politechniki Łódzkiej. Władze Łodzi coraz chętniej włączają się w życie naszej uczelni i chcą wspierać misję pogłębiania procesu internacjonalizacji w PŁ. Potwierdził to zresztą sam przedstawiciel Władz, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ – Adam Pustelnik. Nawiązując do tematu łódzkiego rynku pracy podkreślił, że to w dużej mierze od samej uczelni zależy czy zagraniczne firmy będą chciały inwestować w naszym mieście, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy dla inżynierów. Dwa, kluczowe zdaniem dyrektora Pustelnika działania, które uczelnia musi podjąć, by zwiększyć szansę zatrudnialności swych absolwentów, to po pierwsze umożliwienie przedstawicielom przedsiębiorstw udziału w procesie kształtowania programów studiów. Ta znana już doskonale na Zachodzie praktyka, umożliwia zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wiedzą, jaką absolwent posiada po zakończeniu studiów, a potrzebami i wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

Drugie, wskazane przez dyrektora Pustelnika działanie, nierozerwalnie wiąże się z pierwszym, a jest nim profesjonalizacja kadry akademickiej. Nauczyciel akademicki powinien być już nie tylko wykładowcą, ale również, a może przede wszystkim praktykiem, znającym realia funkcjonowania przemysłu.

Spotkanie Rady w IFE swą obecnością zaszczycił także prof. dr hab. Grzegorz Bąk, Prorektor PŁ ds. Kształcenia.

Owocne we wnioski posiedzenie Rady IROs Forum zakończyła wizyta w łódzkim Muzeum Włókiennictwa. Członkowie Rady zostali również zaproszeni na coroczny Piknik Politechniki Łódzkiej.


Data wpisu: 2017-06-12
Data aktualizacji: 2017-06-13
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki