WikampFb

Dodatkowy kierunek

A+ / A-

STUDIA NA KIERUNKU DODATKOWYM W IFE

 

REGULAMIN

 

  1. Zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej Studenci IFE, za zgodą dziekana, mogą studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków.
  2. Zgoda dziekana kierunku podstawowego musi być uzyskiwana przed każdym rozpoczynającym się rokiem akademickim.
  3. Jeżeli dodatkowy kierunek studiów, na który aplikuje Student, jest prowadzony w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, to zgoda na rozpoczęcie studiów na takim kierunku musi być udzielona dodatkowo przez Dyrektora Centrum.
  4. Podanie Studenta o zgodę na studia na kierunku dodatkowym będzie rozpatrywane najpóźniej dwa tygodnie od rozpoczęcia danego semestru akademickiego.
  5. Warunkiem koniecznym ubiegania się o zgodę na studia na kierunku dodatkowym jest ukończenie przynajmniej pierwszego roku studiów oraz uzyskanie pełnej liczby punktów przewidzianej programem studiów.
  6. Jeżeli liczba kandydatów na dany kierunek jest większa od przewidzianej ilości miejsc stosuje się ranking średnich ocen za studia.
  7. Student, który otrzymał zgodę na studia na dodatkowym kierunku otrzymuje nowy numer albumu i podpisuje umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na drugim kierunku studiów.
  8. Student ma prawo do podjęcia studiów na drugim kierunku bezpłatnie. Do kontynuowania studiów na drugim kierunku bez wnoszenia opłat ma prawo Student, który po ukończeniu pierwszego roku będzie spełniał kryteria do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.  Studia na trzecim, czwartym i kolejnym kierunku studiów są odpłatne od pierwszego roku studiów.Szczegółowe warunki odpłatności za studia na drugim kierunku określa umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na drugim kierunku studiów, podpisywana ze Studentem.
  9. Decyzję o ewentualnym uznaniu dotychczas osiągniętych efektów kształcenia podejmuje dziekan wydziału przyjmującego na dodatkowy kierunek studiów.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

Łódź, dn. 01/10/2013 r.

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2015-09-07
Informacja wprowadzona przez: Joanna Olejnik

Jednostki