75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Indywidualny plan studiów

A+ / A-

INDYWIDUALNY PLAN I PROGRAM STUDIÓW w IFE

 

REGULAMIN

 

 1. Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej Studenci IFE mogą ubiegać się o studia według indywidualnego planu i programu studiów – IPS.
 2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o IPS jest ukończenie przynajmniej pierwszego roku studiów, uzyskanie pełnej liczby punktów przewidzianej programem studiów oraz średniej ocen ze studiów nie mniejszej niż 4,5.
 3. Student ubiegający się o IPS składa w Biurze IFE podanie o przyznanie IPS wraz z uzasadnieniem, w terminie minimum dwóch tygodni przed rozpoczęciem semestru, adresując je do odpowiedniego dziekana.
 4. Podanie z wyliczoną średnią ocen i liczbą uzyskanych punktów, przekazywane jest przez Biuro IFE odpowiedniemu dziekanowi.
 5. Dziekan wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury dotyczącej IPS, powołując jednocześnie opiekuna naukowego studenta.
 6. Student uzgadnia z opiekunem plan i program studiów obejmujący cały tok studiów, biorąc pod uwagę następujące warunki:
  • zgodność z odpowiednim programem kształcenia,
  • minimum 50 % punktów przewidzianych IPS student musi uzyskać z zajęć prowadzonych w języku wykładowym angielskim lub francuskim,
  • plan IPS nie może zawierać mniej niż 60 punktów w roku akademickim.
 7. Uzgodniony plan studiów (wypełniony według wzoru podanego w załączniku) student zobowiązany jest złożyć do Biura IFE nie później niż w drugim tygodniu semestru, celem uzyskania ostatecznej zgody dziekana.
 8. Dodatkowo w drugim tygodniu każdego kolejnego semestru student zobowiązany jest złożyć aktualny plan studiów obowiązujący w danym semestrze.
 9. Plan zajęć zatwierdzony na dany semestr staje się obowiązujący dla studenta i na jego podstawie zostaje przygotowana karta okresowych osiągnięć studenta oraz następuje rozliczenie po zakończeniu semestru.
 10. Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów w PŁ dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:
  • na wniosek studenta - bez podania przyczyn,
  • na wniosek opiekuna naukowego skierowany do dziekana, z podaniem uzasadnienia merytorycznego,
  • w przypadku gdy student:

            a)  w kolejnych semestrach uzyskuje mniejszą liczbę punktów niż przewidziana planem i nie może uzyskać pełnej rejestracji na kolejny semestr,

            b)  nie złożył w terminie (określonym w pkt. 8) planu zajęć na kolejny semestr.

11. Kierując studenta do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych dziekan wyznacza brakujące

      przedmioty z programu studiów, które student zobowiązany jest uzupełnić.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

 Łódź, dn. 01/10/2013 r.

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-02-04
Informacja wprowadzona przez: Joanna Olejnik
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
IPPS-zalacznik.doc38.5 KB

Jednostki