WikampFb

Jak aplikować

A+ / A-

PROGRAM ERASMUS

Duże logo programu Erasmus Plus Wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS Plus może się odbyć do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „Erasmus Charter for Higher Education” (uczelni, z którą Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+)

 

Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej

Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację : mobility.p.lodz.pl, w kilku naborach :

 • I nabór: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów. Koordynator definiuje listę uczelni w aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/.
 • II i kolejne nabory: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę w ramach studiowanych kierunków studiów. Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po poprzednim naborze.
  Aby wziąć udział w rekrutacji student rejestruje się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ i zgłasza się do Koordynatora Umowy w trakcie trwania rekrutacji.

 

Uwaga!  Studenci IFE aplikujący na umowę innego wydziału zobowiązani są zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikują, w trakcie trwania rekrutacji. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”; studenci spoza IFE aplikujący o wyjazd w ramach umów IFE zobowiązani są zgłosić się do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM.


W każdym naborze rekrutacji student może wybrać maksymalnie 3 uczelnie zagraniczne (uwzględniając preferencje) i za każdym razem zaznacza okres wymiany (semestr zimowy/letni/rok).

 

Należy zapoznać się z zasadami oceny znajomości języka obcego pod adresem : http://erasmus.p.lodz.pl/studia/rekrutacja-35768 (pkt. 10, składnik b)

Uwaga!  Studenci zobowiązani są sprawdzić, czy uczelnia partnerska wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego (np. TOEFL).

 

II nabór odbywa się dla studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej uczelni oraz studentów, którzy nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji. Wynik rekrutacji jest wiążący - studenci zakwalifikowani na wyjazd w I naborze nie mogą brać udziału w II naborze.

Wyniki rekrutacji studenci otrzymają drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji. Nie jest to jednakże równoznaczne z decyzją o wyjeździe. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię partnerską na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz po spełnieniu wymogów uczelni przyjmującej.

W przypadku braków punktowych w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd, należy ponownie zgłosić się do Dziekana danego kierunku w celu uzyskania ostatecznej zgody na wyjazd oraz ustalenia możliwości i sposobu odrobienia braków punktowych.


W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

Każdy wyjazd studenta z rejestracją warunkową jest rozpatrywany indywidualnie przez Dziekana danego kierunku.

 

Informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują, można uzyskać za pośrednictwem:

 • stron internetowych uczelni zagranicznych
 • Koordynatorów Umów
 • Studenckich Promotorów Erasmus
 • Student Assistance Office (Budynek IFE, ul. Żwirki 36).

 

W przypadku wyjazdów finansowanych z programu Erasmus+, w ramach umowy o podwójnym dyplomie, student musi spełnić dodatkowe kryteria i podlega ocenie zgodnie z ustaleniami z uczelnią partnerską.

 

PODWÓJNE DYPLOMY

IFE PŁ-Zdjęcie dwu dyplomów   Wyjazd na studia w ramach programu podwójnego dyplomu może odbyć się do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „Erasmus Charter for Higher Education” (uczelni, z którą Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu podwójnego dyplomu).

 

Koordynatorem Programu jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ (wszelkie dokumenty oraz zapytania dot. przygotowania Learning Agreement należy w pierwszej kolejności konsultować z biurem SMS (mariola.jozefowicz@p.lodz.pl)

 

ZASADY ZAPISÓW NA WYJAZD DO UCZELNI PARTNERSKIEJ

Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację : https://mobility.p.lodz.pl , w dwóch naborach.

 • I nabór : studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Koordynatora Umowy dla danego kierunku studiów. Koordynator definiuje listę uczelni w aplikacji https://mobility.p.lodz.pl/.
 • II nabór : lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I naborze.
  Aby wziąć udział w rekrutacji student rejestruje się poprzez aplikację https://mobility.p.lodz.pl/ i zgłasza się do Koordynatora Umowy w trakcie trwania rekrutacji.


Na każdym etapie rekrutacji student może wybrać maksymalnie 3 uczelnie zagraniczne (uwzględniając preferencje). Wyjazd na podwójny dyplom wiąże się z całorocznym pobytem za granicą.

 

Studenci są zobowiązani dostarczyć w określonych terminach do Sekretariatu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (na poziomie min. B2), w którym będą odbywały się studia w uczelni partnerskiej (zgodnie z listą certyfikatów udostępnioną przez Centrum Językowe). Studenci, którzy nie posiadają takiego certyfikatu przystępują do egzaminów językowych organizowanych w Centrum Językowym. Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim lub w języku francuskim zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu lub okazania certyfikatu w przypadku aplikacji do uczelni, w której zajęcia odbywają się odpowiednio w języku angielskim lub w języku francuskim (z wyjątkiem niektórych uczelni - studenci zobowiązani są sprawdzić, czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego, np. TOEFL czy DELF, w przypadku niektórych umów - informacja w Sekcji Mobilności Studenckiej).

 

II nabór odbywa się dla studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej uczelni oraz studentów, którzy nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji. Wynik rekrutacji jest wiążący - studenci zakwalifikowani na wyjazd w I naborze nie mogą brać udziału w II naborze.

Wyniki rekrutacji studenci otrzymają drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji. Nie jest to jednakże równoznaczne z decyzją o wyjeździe. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię partnerską na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz po spełnieniu wymogów zgodnie z ustaleniami z uczelnią przyjmującą.

W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów. Każdy wyjazd studenta z rejestracją warunkową jest rozpatrywany indywidualnie przez Dziekana danego kierunku.

 

Informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują, można uzyskać za pośrednictwem:

 • stron internetowych uczelni zagranicznych
 • Koordynatorów Umów/ Sekcja Mobilności Studenckiej
 • Student Assistance Office

 

Studenci wyjeżdżający na program podwójnego dyplomu na ostatni rok studiów w PŁ powinni zrealizować efekty kształcenia z semestrów, podczas których będą nieobecni w PŁ w czasie poprzedzającym wyjazd, bądź ewentualnie w uczelni partnerskiej, o ile zaistnieje taka możliwość.

 

Lista uczelni partnerskich programu podwójnego dyplomu:

 

 

Nazwa uczelni

Stopień studiów

Kierunek studiów

Język studiowania

Arts et Métiers, Francja

I i II

Business and Technology/ Gestion et Technologie/ Mechanical Engineering

francuski

EXCELIA GROUP, La Rochelle, Francja

II

Master of Business Studies, Master of Operations Management

francuski lub

angielski

HTW Saarlandes, Niemcy I Business and Technology

niemiecki

lub angielski

HTW Saarlandes, Niemcy II Master of Operations Management

niemiecki

lub angielski

ECAM  Lyon (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja

I i II Business and Technology/ Gestion et Technologie/ Mechanical Engineering francuski lub angielski
ECAM Strasbourg (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja

I i II

Business and Technology/ Gestion et Technologie/ Mechanical Engineering

francuski

Southern Federal University, Rosja

II Master of Operations Management angielski

 

 

Wyjazdy na program podwójny dyplom mogą odbywać się w ramach programu Logo Programu Erasmus Plus wstawione w tekst.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2021-03-18
Informacja wprowadzona przez: Mariola Józefowicz