WikampFb

Odpłatność za studia

A+ / A-

IFEk - ludzik z literki  i   Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu w Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Studenci powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt. 

 

W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty (0 ECTS) za 30 godzinny moduł należy wnieść opłatę 110 zł.

 

Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.

 

(Szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

 

Uwaga!

Powyższe opłaty powinny być wniesione na indywidualne konto studenta w terminach określonych w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem. 

Od opłat wniesionych po upływie terminu nalicza się ustawowe odsetki!!!

Ewentualne podania o ustalenie nowej opłaty, rozłożenia płatności na raty, należy kierować do prodziekana właściwego ds. studenckich jednostki organizacyjnej realizującej kształcenie na danych kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące szczegółowych zasad obliczania zwolnienia z opłat i wnoszenia opłat w roku akademickim 2020/21 wraz ze wzorem podania znajdują się tutaj

 


 

IFEk - ludzik z literki  i  Opłata za ubezpieczenie NNW i OC 

 

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.

 

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem PLATFORMY EDU PLUS, umieszczonej w poniżej podanym linku, dla studentów Politechniki Łódzkiej:


1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: srx4v

 

Oferta przewiduje III Warianty ubezpieczenia:

- Składka 79 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł
- Składka 83 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 35 000 zł + OC 10 000 zł
- Składka 86 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia 31.08.2021 r.

Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG za pośrednictwem platformy EDU Plus, należy dostarczyć wydruk potwierdzenia ubezpieczenia otrzymany na swój adres e-mail do Biura ds. Studenckich IFE ( p. Zuzanna Panasiuk) lub wysłać na aderes e-mail zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail (certyfikat) do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

ZGŁOSZENIE SZKÓD

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w Biurze ds. Studenckich IFE.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

Podstawa ubezpieczenia:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 r.”

OGÓLNE WARUNKI Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/03/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku”

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 7 maja 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń można uzyskać w Fundacji Politechniki Łódzkiej (42 631 21 47 lub na stronie www.fundacja.p.lodz.pl)

Warunki ubezpieczenia EDU oraz OC dostępne są na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl.

 

UWAGA! 

Niewykupienie ubezpieczenia oferowanego przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją
z ubezpieczenia w Politechnice Łódzkiej w zakresie NNW i OC. W takim przypadku Student musi być świadom konsekwencji wynikających z braku w/w ubezpieczenia, tzn.:

- konieczności pokrycia ewentualnych szkód wynikających z jego winy, wobec Uczelni, innych studentów i osób trzecich na terenie PŁ,

- braku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia wynegocjowanego przez Uczelnię w ramach INTERRISK TU SA VIG.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2020-10-01
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki