WikampFb

Odpłatność za studia

A+ / A-

IFEk - ludzik z literki  i   Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu w Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Studenci powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt. 

 

W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania Fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty (0 ECTS) za 30 godzinny moduł należy wnieść opłatę 110 zł.

 

Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.

 

Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów i uzyskali zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do końca kolejnego semestru wnoszą dodatkową opłatę z tytułu powtórzenia zajęć potwierdzających przyjęcie pracy dyplomowej w wysokości 500zł. Opłata ta związana jest z realizacją pracy dyplomowej i jest niezależna od opłaty pobieranej za powtarzanie innych zajęć.

 

(Szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

 

Uwaga!

Powyższe opłaty powinny być wniesione na indywidalne konto studenta w terminach określonych w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem. 

Od opłat wniesionych po upływie terminu nalicza się ustawowe odsetki!!!

Ewentualne podania o ustalenie nowej opłaty, rozłożenia płatności na raty, należy kierować do dziekana swojego wydziału. Odpowiedni folrmularz można pobrać ze strony www.ife.p.lodz.pl (Dla Studentów-Formularze).


 

IFEk - ludzik z literki  i  Opłaty za wydawane studentom dokumenty

  • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł;
  • za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  • za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą - 26 zł.

 


 

IFEk - ludzik z literki  i  Opłata za ubezpieczenie NNW i OC 

 

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków. Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.

 

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia NNW i OC w życiu prywatnym dla studentów Politechniki Łódzkiej:

 

I. POLISA NNW ORAZ OC W ŻYCIU PRYWATNYM BEZ ROZSZERZENIA O SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA - SKŁADKA DO ZAPŁATY 68,50 PLN


1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: 3ll2g


II. POLISA NNW Z OC W ŻYCIU PRYWATNYM Z ROZSZERZENIEM O SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA - SKŁADKA DO ZAPŁATY 71,50 PLN


1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: 2dwjf

 

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń można uzyskać w Fundacji Politechniki Łódzkiej (42 631 21 47 lub na stronie www.fundacja.p.lodz.pl)

 

Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG za pośrednictwem platformy EDU Plus, należy dostarczyć wydruk potwierdzenia ubezpieczenia otrzymany na swój adres e-mail do Biura ds. Studenckich IFE ( p. Zuzanna Panasiuk) lub do pokoju 113 ( p. Magdalena Żygłowicz) -  wzór certyfikatu do wglądu poniżej w plikach do pobrania.

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (certyfikat) do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

OWU - ogólne warunki ubezpieczenia NNW i OC dostępne są na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl.

 

UWAGA! 

 

Studenci rezygnujący z ubezpieczenia na wynegocjowanych przez uczelnię warunkach zobowiązani są do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ( formularz zamieszczony poniżej w plikach do pobrania) i złożenia w Biurze ds. Studenckich IFE. 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-03-04
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk
Pliki do pobrania

Jednostki