WikampFb

Odpłatność za studia

A+ / A-

Opłaty związane z powtarzaniem przedmiotu w Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Studenci powtarzający przedmiot wnoszą opłatę w wysokości 80 zł za każdy brakujący punkt. 

W przypadku powtarzania zajęć z Wychowania fizycznego, którym w programie studiów nie zostały przypisane punkty (0 ECTS) za 30 godzinny moduł należy wnieść opłatę 110 zł.

Opłata nie jest pobierana z tytułu powtarzania obowiązkowych praktyk.

 

(Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Politechniki Łódzkiej).

 

Uwaga!

Powyższe opłaty powinny być wniesione na indywidualne konto studenta w terminach określonych w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawartej ze studentem. 

Od opłat wniesionych po upływie terminu nalicza się ustawowe odsetki!

Ewentualne podania o ustalenie nowej opłaty, rozłożenia płatności na raty, należy kierować do prodziekana ds. studenckich właściwego dla danego kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące szczegółowych zasad obliczania zwolnienia z opłat i wnoszenia opłat znajdują się na stronie Politechniki Łódzkiej


Opłata za ubezpieczenie NNW i OC 

 

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków.

 

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia:


1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) Podaj numer ID Klienta: bfsp2

 

Oferta przewiduje III Warianty ubezpieczenia:

- Składka 79 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 33 000 zł + OC 10 000 zł BASIC
- Składka 86 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 40 000 zł + OC 10 000 zł PREMIUM
- Składka 129 zł – Suma Ubezpieczenia NNW 60 000 zł + OC 50 000 zł PRESTIŻ

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia maksymalnie do dnia 31.08.2022 r.

Ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obowiązują od dnia następnego po dniu, w którym została opłacona składka.

Niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG za pośrednictwem platformy EDU Plus, należy dostarczyć wydruk potwierdzenia ubezpieczenia otrzymany na swój adres e-mail do Biura ds. Studenckich IFE ( p. Zuzanna Panasiuk) lub wysłać na aderes e-mail zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail (certyfikat) do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

ZGŁOSZENIE SZKÓD

Aby zgłosić szkodę objętą ubezpieczeniem firmy InterRisk proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem strony internetowej, infolinii lub bezpośrednio w placówce firmy ubezpieczeniowej InterRisk.
W przypadku szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w mieniu Politechniki Łódzkiej należy wypełnić „Oświadczenie do szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym” dostępne w Biurze ds. Studenckich IFE.

Likwidacja szkód pod nr telefonu 22-575-25-25
Mail : szkody@interrisk.pl lub przez stronę internetową www.interrisk.pl

 

Warunki ubezpieczenia EDU oraz OC, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl. w zakładce UBEZPIECZENIA

 

UWAGA! 

Niewykupienie ubezpieczenia oferowanego przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia w Politechnice Łódzkiej w zakresie NNW i OC. W takim przypadku Student musi być świadom konsekwencji wynikających z braku w/w ubezpieczenia, tzn.:

- konieczności pokrycia ewentualnych szkód wynikających z jego winy, wobec Uczelni, innych studentów i osób trzecich na terenie PŁ,

- braku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia wynegocjowanego przez Uczelnię w ramach INTERRISK TU SA VIG.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2022-04-05
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk