WikampFb

Organizacje studenckie

A+ / A-

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Politechnikę Łódzką mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich na podstawie zapisów Rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Rozdział 4

Samorząd studencki i organizacje studenckie

 

Art. 111.

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.

5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2020-04-03
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka