75lat.p.lodz.pl
WikampFb

PROJEKTY UNIJNE

A+ / A-

Powiewająca flaga Unii Europejskiej 

 

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka strukturalna UE, nazywana również polityką regionalną bądź polityką spójności, ma na celu wyrównanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych pomiędzy regionami, poprzez usuwanie opóźnień w rozwoju słabiej rozwiniętych regionów poszczególnych państw członkowskich, co w konsekwencji gwarantuje harmonijny wzrost całej Unii Europejskiej. Podstawowymi instrumentami wsparcia finansowego w ramach polityki strukturalnej są Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. Działania UE opierają się na zasadzie subsydiarności, tzn. uzupełniają działania lokalne i samorządowe.

 

Okres programowania 2004 - 2006

W okresie programowania 2004 - 2006 wdrażanie celów i strategii osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski odbywało się za pośrednictwem następujących Programów Operacyjnych: 

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT),
 • Program Operacyjny Transport (SPO Transport),
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) oraz
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwa i Przetwórstwa Ryb (SPO RYB).

 

Okres programowania 2007 - 2013

W okresie programowania 2007 - 2013 wdrażanie celów i strategii osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski odbywało się za pośrednictwem następujących Programów Operacyjnych: 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO PRW),
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT),
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w tym Regionalny Program Województwa Łódzkiego,
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz
 • Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

Okres programowania 2014 - 2020

W okresie programowania 2014 - 2020 wdrażanie celów i strategii osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski odbywa się za pośrednictwem następujących Programów Operacyjnych: 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC),
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW),
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) oraz
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym Regionalny Program Województwa Łódzkiego,
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2015-09-08
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka

Jednostki