75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Projekty zrealizowane

A+ / A-

NOWY BUDYNEK IFE

2005 – 2007:   ZPORR – Działanie 1.3.1  

Tytuł projektu:       

„MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ”

 

Logo projektu unijnego 1-3-1

 

Budynek został zmodernizowany i wyposażony w ramach projektu pt. „Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej” ze środków współfinansowanych w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

 

Program operacyjny:   ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)

Fundusz:   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

Priorytet:   1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie:   1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie:   1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna

Nr projektu:   Projekt nr 106/2004

Całkowita wartość projektu:   16 394 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:   12 295 500,00 PLN

 

Termin realizacji Projektu:

  • Termin rozpoczęcia:   IV 2005 r.
  • Termin zakończenia:    X 2007 r.

 

Ogólny opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest modernizacja i wyposażenie pofabrycznego budynku – dawnej fabryki Szai Rosenblata wybudowanej u schyłku XIX w – znajdującego się przy ul. Żwirki 36 w Łodzi, dla potrzeb Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

 

Po modernizacji budynek zajmuje trzy kondygnacje, na których znajdują się m.in.: pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria komputerowe, laboratorium językowe, pokoje pracy studentów realizujących projekty w ramach European Project Semester, metodą "Project Based Learning", Aula wykładowa, pokoje obsługi studentów, pomieszczenia administracyjne i techniczne.

 

Powierzchnia użytkowa budynku po adaptacji wynosi ok. 3600 m2, kubatura 19700 m3.

 

WSPIERANIE WALKI Z BEZROBOCIEM

2005 – 2007:   EFS - ZPORR – Działanie 2.5 

Tytuł projektu:       

„SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WRAZ Z PODNIESIENIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

 

Logo projektu unijnego 2-5

 

Projekt pn. „Szkolenie przygotowujące do założenia działalności gospodarczej wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych”, którego całkowita wartość wyniosła 563.591,53 PLN, był realizowany przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego w okresie od 01/09/2005 r. do 30/03/2008 r.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75% wartości dofinansowania) oraz z Budżetu Państwa (25% wartości dofinansowania). Wymagał również od Beneficjentów Ostatecznych 25% wkładu własnego na pokrycie kosztów zaplanowanej inwestycji.

 

Projekt skierowany był do mieszkańców województwa łódzkiego pod warunkiem, że nie byli oni zarejestrowani jako osoby bezrobotne, a także nie prowadzili działalności gospodarczej po 01/01/2004 r. Priorytetowo traktowane były osoby odchodzące z rolnictwa, zagrożone utratą zatrudnienia oraz młodzież do 25 roku życia, nie zarejestrowana jako bezrobotna. W projekcie wzięło udział 25 osób, w tym 4 osoby zamieszkujące tereny wiejskie i 21 osób zamieszkujących tereny miejskie.

 

Projekt obejmował szkolenie z zakresu podstawowych wiadomości na temat rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wiedzę z zakresu jednego z wybranych kursów tematycznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto projekt obejmował doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie określonej liczbie Beneficjentów Ostatecznych jednorazowej dotacji inwestycyjnej, jak również wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego).

 

Projekt został wyłoniony w  drodze konkursu zamkniętego ogłoszonego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

TRZY NOWE KIERUNKI STUDIÓW NA PŁ

2008 – 2013:   PO KL – Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 

Tytuł projektu:       

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA NOWYCH KIERUNKÓW STUDIÓW W ODPOWIEDZI NA WSPÓŁCZESNE POTRZEBY RYNKU PRACY I WYMAGANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY”

 

Logo projektu unijnego 4-1-1

 

 

W dniu 07/10/2008 r. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Chemicznym  Politechniki Łódzkiej rozpoczęto realizację projektu pn.”Przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów w odpowiedzi na współczesne potrzeby rynku pracy i wymagania gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV - Działanie 4.1. - Poddziałanie 4.1.1.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-213/08-00.

 

Instytucją Wdrażającą Projekt było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Instytucją Pośredniczącą było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie agencja wykonawcza MNiSW tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjentem była Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Koordynatorem Projektu był doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

 

Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego i Wydział Chemiczny, przy ścisłej współpracy z dwoma Wydziałami Politechniki Łódzkiej: Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

Głównym celem  projektu było dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów współczesnego rynku pracy, podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla współczesnej gospodarki, powiązanie i współpraca sektora nauki z sektorem gospodarki, a tym samym poprawa zdolności adaptacyjnych absolwentów szkół wyższych do aktualnych wymagań rynku pracy. Ponadto, projekt miał na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia i udoskonalenie systemu szkolenia kadr naukowych. Główna idea projektu opierała się na dwóch filarach, z których pierwszy zakładał otworzenie trzech nowych kierunków studiów (Architecture Engineering, Information Technology i Nanotechnologia), a drugi dotyczył przygotowania pierwszych w Polsce programów studiów opracowanych w oparciu o koncepcję efektów kształcenia.

 

Szczegółowym celem zrealizowanym w ramach projektu było wprowadzenie szerokiego wachlarza narzędzi (tj. nauczanie na bazie problemu (Problem Based Learning-PBL), zdefiniowanie wszystkich przedmiotów w oparciu o efekty kształcenia, promowanie idei „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning-LLL)), które zapewnią nową jakość kształcenia oraz wpłyną na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk technicznych i matematycznych, mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Wyżej wymieniony projekt składał się z 17 zadań przewidzianych do realizacji w latach 2008-2013 przy uzyskanej dotacji rozwojowej wynoszącej 10 096 203,50 zł. Zadania te obejmowały otwarcie trzech innowacyjnych kierunków studiów, rozwój oferty kształcenia w tym e-learningu, doskonalenie kadry akademickiej (w tym szkolenia z zakresu tworzenia nowej koncepcji zajęć w oparciu o efekty kształcenia, szkolenia z zakresu nauczania metodą PBL oraz kurs języka angielskiego dla wykładowców), organizację praktyk i staży dla studentów, organizację Letniej Szkoły dla najlepszych studentów i pracowników z zakresu zarządzania projektami, organizację Letniej Szkoły Nanotechnologii, doposażenie czterech laboratoriów, przeprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów I roku,  promocję oraz współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Realizację projektu zakończono zgodnie z zakładanym harmonogramem w dniu 28/06/2013 r.

 

Historyczny serwis www projektu


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2015-09-08
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka

Jednostki