75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Przed wyjazdem

A+ / A-

IFE-PŁ Ikonka przed wyjazdem na studia za granicą   Po zakwalifikowaniu do danej uczelni zagranicznej studenci wypełniają dokumenty ze strony erasmus.p.lodz.pl bądź ife.p.lodz.pl oraz przygotowują wszystkie inne dokumenty, wymagane przez uczelnię zagraniczną (należy zapoznać się ze stroną internetową uczelni zagranicznej). Komplet dokumentów (lub 2 komplety jeżeli uczelnia wymaga papierowe kopie) podpisanych przez opiekuna danego kierunku studenci składają w Sekcji Mobilności Studenckiej (Mobility-Out, pokój 120 w budynku IFE)  najpóźniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia ich w uczelni zagranicznej. Sprawdzenie jakie dokumenty wymagane są przez uczelnię zagraniczną oraz jaki jest ostateczny termin ich złożenia w uczelni zagranicznej jest obowiązkiem studenta. W przypadku złożenia dokumentów po terminie, decyzja o rozpatrzeniu aplikacji studenta leży po stronie uczelni partnerskiej.


Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię zagraniczną na podstawie otrzymanych dokumentów studenta, poprzez wystawienie listu akceptacyjnego zawierającego dokładne daty pobytu. Po złożeniu listu akceptacyjnego do Sekcji Mobilności Studenckiej, student podpisuje umowę wyjazdową na stypendium Erasmus+ z Politechniką Łódzką, co jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd. Na podstawie umowy finansowej student może również otrzymać kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ w NFZ.  Każdy student zobowiązany jest również wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ważne zagranicą (możliwe jest rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia PŁ – dodatkowe informacje w zakładce „odpłatności za studia” na stronie internetowej IFE).

 

Przypadki nieuwzględnione w niniejszym dokumencie rozpatrywane są indywidualnie na wniosek studenta przez Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS Plus .

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2018-01-19
Informacja wprowadzona przez: Mariola Józefowicz

Jednostki