75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

algebra algèbre (nf)
amoniak ammoniac (nm)
analiza matematyczna (dział matematyki) analyse (nf) mathématique
aniony anions (nm.pl)
argument funkcji argument (nm) d'une fonction
arytmetyka (dział matematyki) arithmétique (nf)
asymptota pionowa asymptote (nf) verticale
asymptota ukośna asymptote (nf) oblique
austenit austénite (nf)
austenityzacja austénitisation (nf)
azot azote (nm)
azotki nitrure (nm)
azotowanie nitrification (nf)
badanie przebiegu zmienności funkcji étude (nf) d'une fonction
bainit bainite (nf)
bezpiecznik fusible (nm)
biegun [fizyka] pôle (nm)
biegun [fizyka] équateur (nm)
binarny, dwójkowy binaire
biureta burette (nf) graduée
bryła sztywna, ciało corps (nm) solide
błąd erreur (nf)
całka intégrale (nf)
cementyt cémentite (nf)
cewka, zwój bobine (nf)
charakterystyka dynamiczna caractéristique (nf) dynamique
charakterystyka statyczna caractéristique (nf) statique
charakterystyka wzorcowania courbe (nf) d'étalonnage
chlorek sodu chlorure (nm) de sodium
chropowatość powierzchni rugosité (nf)
chłodzenie refroidissement (nm)
ciąg suite (nf)
ciąg liczbowy suite (nf) numérique
ciąg nieskończony suite (nf) infinie
ciąg ograniczony suite (nf) bornée
ciągłość continuité (nf)
ciekłe kryształy cristaux (nm.pl) liquides
cyfra znacząca chiffre (nm) significatif
cylinder éprouvette (nf)
cząsteczka molécule (nf)
część, element pièce (nf)
częstotliwość fréquence (nf)
czujnik capteur (nm)
czujnik generacyjny capteur (nm) actif
czujnik parametryczny capteur (nm) passif
czujniki rezystancyjne capteurs (nm.pl) résistifs
czułość przetwornika sensibilité (nf) du transducteur
dane données (nf.pl)
deformacja, wypaczenie déformation (nf)
dodatki stopowe addition d'éléments d'alliage
drukarka imprimante (nf)
drukarka atramentowa imprimante (nf) jet d'encre
dwutlenek węgla dioxyde de carbone
dyfuzja diffusion (nf)
dziedzina funkcji domaine (nm) d'existence d'une fonction, domaine (nm) de définition d'une fonction
ekstrakcja extraction (nm)
ekstremum extremum (nm)
element macierzy élément (nm) d'une matrice
faza phase (nf)
faza, sfazowanie krawędzi chanfrein (nm)
ferryt ferrite (nf)
folder dossier (nm), sous-répertoire (nm)
frezowanie (rodzaj obróbki) fraisage (nm)
funkcja fonction (nf)
funkcja pochodna fonction (nf) dérivée
gaz szlachetny gaz (nm) noble
geometria (dział matematyki) géométrie (nf)
grafit graphite (nm)
granica ciągu limite (nf) d'une suite
granica funkcji limite (nf) d'une fonction
granice ziarn joints (nm.pl) de grains
głębia koloru profondeur (nf) de couleur
hartowanie trempe (f)
histereza przetwornika histérésis (nf) du transducteur
histogram udziałów histogramme (nm) des effectifs
iloraz różnicowy quotien (nm) différentiel
instrukcje commandes (nf.pl)
jądro atomu noyau (nm) d'un atome
jaskółczy ogon (rodzaj połączenia kształtowego) queue (nf) d'aronde
jony ions (nm.pl)
katalog répertoire (nm)
kationy cations (nm.pl)
klasa dokładności classe (nf) de précision
klawiatura clavier (nm)
klawisze alfabetyczne touches (nf.pl) alphabétiques
kolba miarowa fiole (nf) jaugée
kolba okrągłodenna ballon (nm)
kolba trójszyjna ballon (nm) tricol
komputer ordinateur (nm)
kopia zapasowa, backup sauvegarde (nf) externe
kreskowanie (przekroju) hachure (nf)
krzepnięcie [chemia] solidification (nf) [chimie]
krzepnięcie [inżynieria materiałowa] solidification (nf) [génie de matériaux]
krzywa courbe (nf)
krzywa rozkładu normalnego (Gaussa) courbe (nf) de distribution normale, courbe (nf) gaussienne
krzywa wklęsła courbe (nf) concave
krzywa wypukła courbe (nf) convexe
kucie (rodzaj obróbki) forgeage (nm)
kwantowanie quantification (nf)
kwas acide (nm)
kwas azotowy acide (nm) nitrique
kwas siarkowy acide (nm) sulfurique
kwas solny acide (nm) hydrochlorique
kład rabattement (nm)
kład przekroju section (nf)
ledeburyt lédéburite (nf)
lewoskrętny lévogyre
licznik [fizyka] compteur (nm) [physique]
licznik [technologie informacyjne] compteur (nm) [technologie de l'information]
licznik ułamka numérateur (nm) de fraction
linia (na rysunku) trait (nm)
luz (w połączeniu elementów) jeu (nm)
macierz matrice (nf)
martenzyt martensite (nf)
mediana médiane (nf), moyenne (nf) de position
metoda bezpośrednia (metoda pomiaru) méthode (nf) directe
metoda najmniejszej sumy kwadratów méthode (nf) de la somme minimale des carrés, méthode (nf) des moindres carrés
metoda podstawiania méthode (nf) de substitution
metoda pośrednia (metoda pomiaru) méthode (nf) indirecte
metoda przeciwnych współczynników méthode (nf) d'élimination
metoda wychyłowa (metoda pomiaru) méthode (nf) par déviation
metoda zerowa (metoda pomiaru) méthode (nf) par opposition
metody pomiaru méthodes (nf.pl) de mesure
mianownik ułamka dénominateur (nm) de fraction
Międzynarodowy System Jednostek Système (nm) international d'unités (SI)
mikroprocesor microprocesseur (nm)
mikrostruktura microstructure (nf)
moda mode (nm), dominante (nf)
moduł valeur (nf) absolue
moment moment (nm)
moment bezwładności moment (nm) d'inertie
moment dipolowy moment (nm) dipolaire
moment pędu moment (nm) cinétique
moment siły moment (nm) de force
myszka souris (nf)
nachylenie pente (nf)
nadprzewodnictwo supraconductivité (nf)
nagrywarka graveur (nm)
najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) le plus petit commun multiple (PPCM)
nakrętka écrou (nm)
nawęglanie cémentation (nf)
niepewność incertitude (nf)
nieskończoność infini (nm)
niewymierny irrationnel
niezawodność fiabilité (nf)
niezmienniczy, niezmienny invariant
nit rivet (nm)
obróbka traitement (nm)
obróbka skrawaniem usinage (nm)
odchylenie standardowe écart-type (nm)
odchyłka (wymiaru) écart (nm)
odcięta abscisse (nf), coordonnée (nf)
odcinek segment (nm)
odczynnik grupowy réactifs (nm.pl) chimiques
odejmować soustraire
odejmowanie soustraction (nf)
odlew moulage (nm)
odlewanie (rodzaj obróbki) moulage (nm)
odpuszczanie revenu (nm)
odpływ marée (nf) descendante
odświeżanie rafraîchissement (nm)
ognisko foyer (nm)
ogniwo paliwowe pile (nf) à combustible
ograniczony borné
ograniczony z dołu minoré
ograniczony z góry majoré
okrąg circonférence (nf), cercle (nm)
okres (np. funkcji) période (nf) (d'une fonction
okresowy périodique
opór, siła oporu, rezystancja résistance (nf)
opóźnienie décélération (nf)
opracowanie wyników pomiaru traitement (nm) des résultats expérimentaux de mesure
oś (np. symetrii) axe (nm)
osad précipité (nm)
osadzać déposer
otwór trou (nm)
otwór, wytaczanie otworu, średnica (np. cylindra) alésage (nm)
paliwo carburant (nm)
pamięć mémoire (nf)
parcie, siła poussée (nf)
parowanie évaporation (nf)
pasowanie ajustement (nm)
pęd quantité (nf) de mouvement
perlit perlite (nf)
piasta moyeu (nm)
pierwiastek racine (nf), radical (nm)
pierwiastek élément (nm)
pipeta pipette (nf)
plastyczny, rozciągliwy ductile
plik fichier (nm)
pobór mocy consommation (nf) électrique
początek układu współrzędnych origine (nf) des coordonnées
podstawa base (nf)
pojemność (objętość) stockage (nm)
pojemność (wartość elektryczna) capacité (nf)
polaryzacja polarisation (f)
poślizg glissement (nm)
powierzchnia surface (nf)
powłoka revêtement (nm)
powłoki elektronowe couches (nf.pl) électroniques
poziom ufności niveau (nm) de confiance
połączenie association (nf)
połączenie (elementów) assemblage (nm)
połączenie nitowane rivetage (nm)
połączenie równoległe association (nf) en parrallèle
połączenie śrubowe filetage (nm)
połączenie szeregowe association (nf) en série
półprzewodnik semiconducteur (nm), semi-conducteur (nm)
prawdopodobieństwo probabilité (nf)
prawoskrętny dextragyre
próba, badanie essai (nm)
próba, próbka [metrologia techniczna] échantillon (nm) [métrologie technique]
próbka [chemia] échantillon (nm) [chimie]
próbka, wzorzec [fizyka] étalon (m) [physique]
próbkowanie échantillonnage (nm)
próbkowanie [technologie informacyjne] échantillonnage (nm) [technologie de l'information]
probówka éprouvette (nf)
profil, kształtownik profilé (nm)
program, oprogramowanie logiciel (nm)
prostokąt rectangle (nm)
prostopadłościan parallélépipède (nm)
przeciwprostokątna hypoténuse (nf)
przedział zmiany wielkości intervalle (nm) de variation
przekrój coupe (nf)
przemiana fazowa transformation (nf) de phase
przenikalność, przepuszczalność perméabilité (nf)
przepustowość bande (nf) passante
przepływ, ruch cieczy écoulement (nm)
przerzutnik bascule (nf)
przesył informacji transmission (nf)
przetwornik transducteur (nm)
przetwornik convertisseur (nm)
przetwornik analogowo-cyfrowy convertisseur (nm) A/D
przetwornik częstości obrotów transducteur (nm) de fréquence de rotation
przetwornik tensometryczny jauge (nf) extensométrique
przewodność, konduktancja conductance (nf)
przypadkowy aléatoire
przypływ marée (nf) montante
przyrząd, urządzenie, układ [fizyka] dispositif (nm) [physique]
przyrządy elektroniczne composantes (nf.pl) électroniques
przyspieszenie accélération (nf)
przyspieszenie dośrodkowe accélération (nf) centripète
przyspieszenie odśrodkowe accélération (nf) centrifuge
przyspieszenie styczne accélération (nf) tangentielle
przystający congruent
płyta główna carte (nf) mère
pływ marée (nf)
ramię siły bras (nm) de levier d'une force
reakcja kwas zasada réaction (nf) acido-basique
rejestr registre (nm)
rekrystalizacja recristallisation (nf)
rowek rainure (nf)
równoległobok parallélogramme (nm)
rozbieżność divergence (nf)
rozcieńczony dilué
rozdzielczość résolution (nf)
rozpraszanie dissipation (nf)
rozpuszczalnik solvant (nm)
rozpuszczalny soluble
rozpuszczanie dissolution (nf)
rozrzut wyników dispersion (nf) des résultats
roztwór podstawowy liqueur (nf) primitive
roztwór stały solution (nf) solide
ruch harmoniczny tłumiony mouvement (nm) oscillatoire amorti
rysunek dessin (nm)
rząd wielkości ordre (nm) de grandeur
rzędna ordonnée (nf)
rzutowanie projection (nf)
rzutowanie prostokątne projection (nf) orthogonale
siła zachowawcza force (nf) conservative
skala, podziałka [fizyka] échelle (nf) [physique]
skala, podziałka [rysunek techniczny] échelle (nf) [dessin industriel]
skok (np. tłoka) course (nf)
skraplanie liquéfaction (nf)
spalanie combustion (nf)
spawanie soudage (nm)
spoina, szew spawalniczy soudure (nf)
sprzeczność contradiction (nf)
środek masy centre (nm) de masse
śruba vis (nf)
stal acier (nm)
stal stopowa acier (nm) allié
start démarrer
statystyczne opracowanie wyniku pomiarów traitement (nm) statistique des résultats de mesure
statyw statif (nm)
stężony concentré
stop żelaza alliage (nm) ferreux
stoper chronographe (nm)
struktura krystaliczna structure (nf) cristalline
strumień flux (nm)
strzałka kursora curseur-flèche (nm)
suwmiarka pied (nm) à coulisse
system spójny système (nm) cohérent
systematyczny systématique
szacowanie wyników pomiaru estimation (nf) de résultats de mesure
szkic esquisse (nf)
szybkość reakcji vitesse (nf) de réaction
szybkość transferu taux (nm) de transfert
tarcza, płyta, koło disque (nm)
tekstura texture (nf)
temperatura température (nf)
temperatura krzepnięcia température (nf) de solidification
temperatura parowania température (nf) d'évaporisation
temperatura topnienia température (nf) de fusion
temperatura wrzenia température (nf) d'ébullition
temperatura wrzenia point (nm) d'ébullition
temperatura zredukowana température (nf) réduite
tlen oxygène (nm)
toczenie (rodzaj obróbki) tournage (nm)
tolerancja (wymiaru) tolérance (nf)
transmisja przewodowa transmission (nf) filaire
tryb drukowania mode (nm) d'impression
tryb wyświetlania mode (nm) d'affichage
tłumienie amortissement (nm)
układ okresowy pierwiastków tableau (nm) périodique des éléments, tableau (nm) de Mendeleïev
układ pomiarowy chaîne (nf) de mesurage
układ scalony circuit (nm) intégré
ulotność volatilité (nf)
urządzenia zewnętrzne périphériques (nm.pl) externes
urządzenie [technologie informacyjne] dispositif (nm) [technologie de l'information]
utwardzenie durcissement (m)
w próżni sous vide
wakansja lacune (nf)
warstwa couche (nf)
wartość valeur (nf)
wartość wielkości wejściowej valeur (nf) de la grandeur d'entrée
wartość wielkości wyjściowej valeur (nf) de la grandeur de sortie
wał, wałek arbre (nm)
wcisk (w połączeniu elementów) serrage (nm)
węgiel carbone (nm)
węglik carbure (nm)
widok vue (nf)
wielkość analogowa grandeur (nf) analogique
wielkość cyfrowa grandeur (nf) digitale (numérique)
wielkość wejściowa grandeur (nf) d'entrée
wielkość wyjściowa grandeur (nf) de sortie
wielkości krotne grandeurs (nf.pl) multiples
wielkości mierzone grandeurs (nf.pl) mesurées
wielkości pochodne grandeurs (nf.pl) dérivées
wielkości podstawowe grandeurs (nf.pl) principales
wielkości podwielokrotne grandeurs (nf.pl) sous multiples
wiercenie (rodzaj obróbki) perçage (nm)
woda destylowana eau (nf) distillée
wodór hydrogène (nm)
wodorotlenek sodu hydroxyde (nm) de sodium
współczynnik załamania indice (nm) de réfraction
współrzędna Y coordonnée (nf) Y
wtrącenia niemetaliczne inclusions (nf.pl) non métalliques
wydajność débit (nm)
wykres układu równowagi żelazo-węgiel diagramme (nm) de constitution à l'équilibre du système fer-carbon
wymiar cote (nf)
wymiarowanie cotation (nf)
wyżarzanie recuit (nm)
wyładowanie, obciążenie décharge (nf)
wzbudzanie excitation (nf)
wzmacniacz amplificateur (nm)
wzmocnienie gain (nm)
wzorzec [metrologia techniczna] étalon (nm) [métrologie technique]
zakres pomiaru étendue (nf) de mesurage, calibre (nm)
zaokrąglenie arrondi (nm)
zapis enregistrement (nm)
zarodkowanie nucléation (nf)
zasada base (nf)
zasady zaokrąglania règles (nf.pl) d'arrondissement
zasilanie [metrologia techniczna] alimentation (nf) [métrologie technique]
zasilanie [technologie informacyjne] alimentation (nf) [technologie de l'information]
zasilanie dodatkowe alimentation (nf) auxiliaire
zdanie w sensie logicznym proposition (nf), énoncé (nm)
zderzenie collision (nf)
żebro (element usztywniający) nervure (nf)
żelazo fer (m)
żeliwo fonte (nf)
ziarno grain (nm)
zjawisko termoelektryczne effet (nm) thermoélectrique
zlewka bécher (nm)
związek chemiczny composé (nm) chimique
ładunek charge (nf)

Jednostki