WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

macierz matrice (nf)
martenzyt martensite (nf)
mediana médiane (nf), moyenne (nf) de position
metoda bezpośrednia (metoda pomiaru) méthode (nf) directe
metoda najmniejszej sumy kwadratów méthode (nf) de la somme minimale des carrés, méthode (nf) des moindres carrés
metoda podstawiania méthode (nf) de substitution
metoda pośrednia (metoda pomiaru) méthode (nf) indirecte
metoda przeciwnych współczynników méthode (nf) d'élimination
metoda wychyłowa (metoda pomiaru) méthode (nf) par déviation
metoda zerowa (metoda pomiaru) méthode (nf) par opposition
metody pomiaru méthodes (nf.pl) de mesure
mianownik ułamka dénominateur (nm) de fraction
Międzynarodowy System Jednostek Système (nm) international d'unités (SI)
mikroprocesor microprocesseur (nm)
mikrostruktura microstructure (nf)
moda mode (nm), dominante (nf)
moduł valeur (nf) absolue
moment moment (nm)
moment bezwładności moment (nm) d'inertie
moment dipolowy moment (nm) dipolaire
moment pędu moment (nm) cinétique
moment siły moment (nm) de force
myszka souris (nf)

Jednostki