WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

ramię siły bras (nm) de levier d'une force
reakcja kwas zasada réaction (nf) acido-basique
rejestr registre (nm)
rekrystalizacja recristallisation (nf)
rowek rainure (nf)
równoległobok parallélogramme (nm)
rozbieżność divergence (nf)
rozcieńczony dilué
rozdzielczość résolution (nf)
rozpraszanie dissipation (nf)
rozpuszczalnik solvant (nm)
rozpuszczalny soluble
rozpuszczanie dissolution (nf)
rozrzut wyników dispersion (nf) des résultats
roztwór podstawowy liqueur (nf) primitive
roztwór stały solution (nf) solide
ruch harmoniczny tłumiony mouvement (nm) oscillatoire amorti
rysunek dessin (nm)
rząd wielkości ordre (nm) de grandeur
rzędna ordonnée (nf)
rzutowanie projection (nf)
rzutowanie prostokątne projection (nf) orthogonale

Jednostki