WikampFb

Stypendia

A+ / A-

Sprawy dotyczące pomocy materialnej w pokoju 207.

 

Stypendium może zostać wypłacone, tylko w przypadku, gdy decyzja będzie odebrana.


System pomocy materialnej PŁ

Z racji bycia Studentami Politechniki Łódzkiej Studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego mogą korzystać z szeroko rozwiniętego przez Naszą Uczelnię systemu pomocy materialnej. Główną formą tej pomocy są stypendia.

 

 

Wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków o pomoc materialną można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl , w zakładce: Studenci/Pomoc materialna.

 

Na ww stronie dostępny jest również Regulamin Pomocy Materialnej; Załączniki do RPM oraz Komunikaty Rektora z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczące terminów składania wniosków, wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej, ustalania liczby stypendiów rektora, punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora (zał.1).

 

WYJAZD NA ERASMUSA - UPOWAŻNIENIE

W imieniu nieobecnego studenta, wniosek może złożyć osoba upoważniona, pod warunkiem że posiada pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.

Upoważnienie może być notarialne bądź podpisane w biurze w obecności pracownika biura na odpowiednim formularzu.

 

PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

 

 


STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zgodnie art. 181  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.”

Oznacza to, że ww. średnia powinna być średnią z roku studiów, a nie z ostatniego semestru.

 

We wnioskach o stypendium Rektora prócz punktów za średnią z ostatniego roku studiów uwzględniane będą punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe również z ostatniego roku studiów.

Minimalna liczba punktów rankingowych upoważniająca do otrzymania stypendium to 75.

Punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium Rektora wyszczególnione są w załączniku nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej, który dostępny jest na stronie www.p.lodz.pl

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok studiów. 

Wnioski należy wygenerować za pośrednictwem portalu webdziekanat. 

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 550 zł miesięcznie (kwota podstawowa) oraz 400 zł (zwiększenie stypendium).

Zwiększenie stypendium Rektora przysługuje stypendystom, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów i którzy uzyskali jedną z dwóch najwyższych wartości punktów rankingowych na danym kierunku z zastrzeżeniem, że minimalna liczba punktów uprawniających do otrzymania zwiększenia wynosi 150.


STYPENDIUM  SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2017 r. nie przekroczył 1043 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 1043 zł i wysokości miesięcznego  dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2017 r., maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 1043 zł, zaś minimalna – 150 zł miesięcznie.


STYPENDIUM  SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stopień niepełnosprawności potwierdza Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ.

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 450 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie.


ZAPOMOGA

W nagłych przypadkach losowych, takich jak ciężka choroba Studenta, śmierć któregoś z rodziców, narodzenie dziecka, Student może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Wysokość zapomogi wynosi od 50 zl do 1000 zł.


 

JEDNORAZOWE STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

2 stycznia 2018 roku rozpoczęła się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Zgodnie z warunkami konkursu w konkursie mogą brać udział czynni studenci PŁ I i II stopnia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia po 28.09.2017r. tj. w roku akademickim 2017/18 ale przed dniem 19.01.2018 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5

W konkursie mogą brać  osoby, które zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Kandydaci składają wnioski wg wzorów tj.:
a) Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego - edycja 2018, w kategorii „student” - wg wzoru - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego,

b) Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez właściwego prodziekana lub osobę przez niego upoważnioną - załącznik C do niniejszych Zasad.

c) Wykaz osiągnięć za lata 2015, 2016, 2017- załącznik nr A do niniejszych Zasad (osiągnięcia będą punktowane wg katalogu stanowiącego załącznik B do niniejszych Zasad). przy czym:

- Wykaz osiągnięć i Wniosek należy wypełnić komputerowo;

- do Wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, które są potwierdzeniem osiągnięć i odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku;

- do Wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje i opinie, recenzje prac, publikacje, itp. (w przypadku kopii również potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

- Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien zawierać dokumentację osiągnięć datowaną od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku.

Komplet dokumentacji należy złożyć w teczce oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Dziale Spraw Studenckich  PŁ (pokój 104 lub 103, Rektorat PŁ, Ks. Skorupki 10/12, Bud B-3) do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 14:00.

 Do dnia 29 stycznia 2018 r. Prorektor ds. Studenckich wyda decyzję o rekomendacji wniosków, uwzględniając listę rankingową osiągnięć kandydatów.  Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego przewiduje się udzielenie maksymalnie 12 rekomendacji.  Zarekomendowane wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez uczelnię do dnia 1.02.2018r.

 

Potrzebne dokumenty:

 

Regulamin jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego;

Załącznik 2 - wniosek;

Załącznik A;

Załącznik B;

Załącznik C;

Zasady MWŁ

 

 

 

 

Aby otrzymać naliczone stypendium student zobowiązany jest do podania nr rachunku bankowego do Kwestury (pokój 113) lub drogą mailową na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl.

 

W przeciwnym wypadku stypendium nie będzie wypłacane.

 


PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

Wnioski składamy w pokoju 207.

Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną:

 1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - stypendia przyznawane na rok akademicki:
  1. studenci pierwszego roku (w r. ak. 2018/19)-
   • studiów rozpoczynających się od września/października 2018 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2018 r.;
   • studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2019 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2019 r.
  2. studenci pozostałych lat
   • składają wnioski od 10.09.2018 r. do 05.10.2018 r. (złożenie wniosku do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października).
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:
  1. studenci, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim- składają wnioski:
   • studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 15-19 października 2018 r.;
   • studenci lat wyższych - w dniach 1-5 października 2018 r.
  2. studenci, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski:
   • studenci lat wyższych - w dniach 4-8 marca 2019 r.

   • studenci 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 18-22 marca 2019 r.Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2018-06-19
Informacja wprowadzona przez: Beata Romańska

Jednostki