WikampFb

Stypendia

A+ / A-

Od 15 kwietnia 2019 r. do końca roku akademickiego 2018/19, studenci IFE w zakresie stypendiów obsługiwani będą w nowym miejscu, czyli w Sekcji Obsługi Świadczeń dla studentów,

Al. Politechniki 3A parter (Budynek C15), nr telefonu (42) 631-20-88.

 

 

 

Stypendium może zostać wypłacone, tylko w przypadku, gdy decyzja będzie odebrana.

 

Aby otrzymać naliczone stypendium student zobowiązany jest do podania nr rachunku bankowego do Kwestury (pokój 113) lub drogą mailową na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl.

 

W przeciwnym wypadku stypendium nie będzie wypłacane.

 


System pomocy materialnej PŁ

 

Rodzaje przyznawanych świadczeń:

 

 

Wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków o pomoc materialną można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl , w zakładce: Studenci/Pomoc materialna.

 

Na ww stronie dostępny jest również Regulamin Pomocy Materialnej; Załączniki do RPM oraz Komunikaty Rektora z dnia 5 czerwca 2018 r. dotyczące terminów składania wniosków, wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej, ustalania liczby stypendiów rektora, punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora (zał.1).

 

WYJAZD NA ERASMUSA - UPOWAŻNIENIE

W imieniu nieobecnego studenta, wniosek może złożyć osoba upoważniona, pod warunkiem że posiada pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.

Upoważnienie może być notarialne bądź podpisane w biurze w obecności pracownika biura na odpowiednim formularzu.

 

PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

 

 


STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zgodnie art. 181  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.”

Oznacza to, że ww. średnia powinna być średnią z roku studiów, a nie z ostatniego semestru.

 

We wnioskach o stypendium Rektora prócz punktów za średnią z ostatniego roku studiów uwzględniane będą punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe również z ostatniego roku studiów.

Minimalna liczba punktów rankingowych upoważniająca do otrzymania stypendium to 75.

Punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium Rektora wyszczególnione są w załączniku nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej, który dostępny jest na stronie www.p.lodz.pl

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok studiów. 

Wnioski należy wygenerować za pośrednictwem portalu webdziekanat. 

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 550 zł miesięcznie (kwota podstawowa) oraz 400 zł (zwiększenie stypendium).

Zwiększenie stypendium Rektora przysługuje stypendystom, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów i którzy uzyskali jedną z dwóch najwyższych wartości punktów rankingowych na danym kierunku z zastrzeżeniem, że minimalna liczba punktów uprawniających do otrzymania zwiększenia wynosi 150.


STYPENDIUM  SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2017 r. nie przekroczył 1043 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 1043 zł i wysokości miesięcznego  dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2017 r., maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 1043 zł, zaś minimalna – 150 zł miesięcznie.


STYPENDIUM  SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stopień niepełnosprawności potwierdza Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ.

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 450 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie.


ZAPOMOGA

W nagłych przypadkach losowych, takich jak ciężka choroba Studenta, śmierć któregoś z rodziców, narodzenie dziecka, Student może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Wysokość zapomogi wynosi od 50 zl do 1000 zł.

 


 

 


PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną:

 1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - stypendia przyznawane na rok akademicki:
  1. studenci pierwszego roku (w r. ak. 2018/19)-
   • studiów rozpoczynających się od września/października 2018 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2018 r.;
   • studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2019 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2019 r.
  2. studenci pozostałych lat
   • składają wnioski od 10.09.2018 r. do 05.10.2018 r. (złożenie wniosku do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października).
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:
  1. studenci, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim- składają wnioski:
   • studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 15-19 października 2018 r.;
   • studenci lat wyższych - w dniach 1-5 października 2018 r.
  2. studenci, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski:
   • studenci lat wyższych - w dniach 4-8 marca 2019 r.

   • studenci 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 18-22 marca 2019 r.Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-05-14
Informacja wprowadzona przez: Beata Romańska

Jednostki