75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Stypendia

A+ / A-

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania stypendium naukowego Marszałka.

Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://www.p.lodz.pl/pl/xiv-edycja-stypendiow-naukowych-marszalka-wojew...

 

 

 

Od 1 października 2019 r. studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego wnioski stypendialne składają we właściwych dla swojego kierunku Dziekanatach Wydziałów.

 

 

 


System pomocy materialnej PŁ

 

Rodzaje przyznawanych świadczeń:

 

 

Wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków o pomoc materialną można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-studentow.

 

Na ww stronie dostępny jest również Regulamin świadczeń; Załączniki do Regulaminu oraz Komunikaty Rektora dotyczące terminów składania wniosków, wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej, ustalania liczby stypendiów rektora, punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora (zał.1).

 

WYJAZD NA ERASMUSA - UPOWAŻNIENIE

W imieniu nieobecnego studenta, wniosek może złożyć osoba upoważniona, pod warunkiem że posiada pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.

Upoważnienie może być notarialne bądź podpisane w biurze w obecności pracownika biura na odpowiednim formularzu.

 

PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

 

 


STYPENDIUM  REKTORA

Zgodnie art. 181  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróźniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

We wnioskach o stypendium rektora prócz punktów za średnią z ostatniego roku studiów uwzględniane będą punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe również z ostatniego roku studiów.

Minimalna liczba punktów rankingowych upoważniająca do otrzymania stypendium to 75.

Punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora wyszczególnione są w załączniku nr 1 do Regulaminu świadczeń.

 

Stypendium rektora jest przyznawane na rok akademicki. 

Wnioski należy wygenerować za pośrednictwem portalu webdziekanat. 

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 550 zł miesięcznie (kwota podstawowa) oraz 400 zł (zwiększenie stypendium).

Zwiększenie stypendium Rektora przysługuje stypendystom, którym przyznano stypendium rektora i którzy uzyskali jedną z dwóch najwyższych wartości punktów rankingowych na danym kierunku z zastrzeżeniem, że minimalna liczba punktów uprawniających do otrzymania zwiększenia wynosi 150.


STYPENDIUM  SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2018 r. nie przekroczył 1043 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 1043 zł i wysokości miesięcznego  dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2018 r., maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 1043 zł, zaś minimalna – 150 zł miesięcznie.


STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stopień niepełnosprawności potwierdza Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ.

 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 450 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie.


ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, takich jak ciężka choroba studenta, śmierć któregoś z rodziców, klęska żywiołowa, kradzież, narodzenie dziecka.

Wysokość zapomogi wynosi od 50 zl do 1000 zł.

 


 

 


PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną:

 1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych - stypendia przyznawane na rok akademicki:
  1. studenci pierwszego roku (w r. ak. 2019/20)-
   • studiów rozpoczynających się od października 2019 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2019 r.;
   • studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2020 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2020 r.
  2. studenci pozostałych lat
   • składają wnioski od 2 września 2019 r. do 6 października 2019 r. (złożenie wniosku do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października).
 2. Stypendium rektora dla studentów - stypendium przyznawane na rok akademicki:
  1. studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim- składają wnioskiw dniach 12-18 października 2019 r.;
  2. studenci lat wyższych, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim składają wnioski w dniach 1-7 października 2019 r.,
  3. studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski w dniach 14-20 marca 2020 r.;
  4. studenci lat wyższych, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski w dniach 2-8 marca 2020 r.Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2020-02-07
Informacja wprowadzona przez: Beata Romańska

Jednostki