75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Udostępnianie Danych Osobowych

A+ / A-

Informacja dotycząca udostępnianie danych osobowych  ze zbioru danych osobowych studentów  osobom fizycznym oraz jednostkom publicznym

 

Zgodnie z zapisem art. 36 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2014.1182 ze zm.) Politechnika Łódzka zobowiązana jest do przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.

Politechnika Łódzka ma obowiązek ochrony danych osobowych zarówno studentów jak i absolwentów oraz przetwarzania tych danych zgodnie z zasadą celowości przewidzianą przez przepisy ustawy. Uczelnia przetwarza dane osobowe zgodnie z celem wynikającym z ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U.2012.572 ze zm.). Pierwotnym celem, dla którego uczelnia pozyskuje dane osobowe studentów jest prowadzenie procesu kształcenia.

Politechnika Łódzka może udostępniać dane ze zbioru danych osobowych studentów instytucjom publicznym lub osobom fizycznym po spełnieniu wymogów wynikających z art. 23 ust. 1 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z zapisem ww. artykułów przetwarzanie, w tym udostępnianie danych jest dopuszczalne, o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę lub, gdy istnieje możliwość powołania się na przepisy innych ustaw.

Ponadto udostępnianie informacji dot. przebiegu studiów osobom trzecim warunkuje przepis art. 11 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2011.201.1188).

 Z treści tych przepisów wynika, że odpisy lub wyciągi z dokumentów przebiegu studiów studenta lub absolwenta wydaje się studentowi lub absolwentowi, na jego wniosek lub upoważnionej osobie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą -  rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej przez osobę, której dane dotyczą winno odnosić się do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmować tylko określone dane oraz mieć sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania. Ponadto z treści klauzuli zgody winno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości  - przez jaki podmiot dane osobowe będą przetwarzane.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór) - w załączniku.


Data wpisu: 2015-06-10
Data aktualizacji: 2017-12-12
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Konat
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
oswiadczenie_2017.docx83.36 KB

Jednostki