75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Zasady rejestracji

A+ / A-

ECTS Label dla PŁ na lata 2013-2016   Rozliczanie toku studiów studentów Politechniki Łódzkiej odbywa się w systemie punktowym ECTS (Europejski System Akumulacji Transferu Punktów). Oznacza to, że każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest określona liczba punktów. Wszyscy studenci, którzy zaliczyli dany przedmiot uzyskują taką samą liczbę punktów, niezależnie od otrzymanej oceny. Liczba punktów zależy od nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia tego przedmiotu. Pojęcie „nakład pracy” obejmuje zarówno pracę w czasie zajęć, jak też pracę własną studenta. Punkty odnoszą się zatem do pracochłonności przedmiotu oraz wkładu pracy studenta.

 

Średni roczny nakład pracy studentów odpowiada 60, a semestralny 30 punktom.

 

I STOPIEŃ STUDIÓW

(inżynierskie)

II STOPIEŃ STUDIÓW

(magisterskie)

3,5 roczne  -  210 ECTS 1,5 roczne  -    90 ECTS
4 letnie       -  240 ECTS 2 letnie        -  120 ECTS

 

Z liczbą zgromadzonych punktów wiąże się rejestracja na kolejny semestr studiów. Jeżeli student nie zgromadzi kompletu punktów może uzyskać rejestrację warunkową (zamiast pełnej), a brakujące punkty uzupełnić w późniejszym okresie. W tym celu nie trzeba składać do Dziekana żadnego podania. Jeżeli jednak zdarzy się, że niedobór punktów jest zbyt duży (powyżej określonych limitów - patrz dopuszczalna liczba brakujących punktów dla posczególnych programów studiów), zgodnie z Regulaminem Studiów w PŁ, Dziekan podejmuje decyzję o ponownej rejestracji studenta na niższy semestr lub skreśleniu z listy studentów. Zatem jeśli student przekroczył limit dopuszczalnych brakujących punktów i nie chce być skreślony z listy studentów musi złożyć do Dziekana podanie (wzrór podania znajduje się na stronie IFE w zakładce DLA STUDENTÓW - FORMULARZE).

 

Dopuszczalną liczbę brakujących punktów oraz inne warunki rejestracji dla poszczególnych programów studiów znajdziesz poniżej:

 

Studia I stopnia

Advanced Biobased and Bioinspired

Architecture

Architecture Engineering

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering and Technolgies

Biotechnology

Business and Technology

Computer Science

Electronic and Telecommunication Engineering

Gestion et Technologie

Industrial Biotechnology

Information Technology

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering and Applied Computer Science

Science and Technology

Telecommunications and Computer Science

 

Studia II stopnia

Biotechnology

Management

Management and Production Engineering

Computer Science and Information Technology

Advanced Mechanical Engineering

 

Przed egzaminem dyplomowym konieczne jest uzyskanie pełnej liczby punktów przewidzianej programem studiów.
 

W systemie punktowym w średnia ocen jest średnią ważoną, gdzie oceny mnoży się przez punkty przypisane poszczególnym przedmiotom. Pozwala to „docenić” dobre oceny uzyskane z pracochłonnych i trudnych przedmiotów. Przedstawia to poniższy wzór:

wzór oceny średniej

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-10-03
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki