WikampFb

Zasady rejestracji

A+ / A-

Rozliczanie toku studiów studentów Politechniki Łódzkiej odbywa się w systemie punktowym ECTS (Europejski System Akumulacji Transferu Punktów). Oznacza to, że każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest określona liczba punktów. Wszyscy studenci, którzy zaliczyli dany przedmiot uzyskują taką samą liczbę punktów, niezależnie od otrzymanej oceny. Liczba punktów zależy od nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia tego przedmiotu. Pojęcie „nakład pracy” obejmuje zarówno pracę w czasie zajęć, jak też pracę własną studenta. Punkty odnoszą się zatem do pracochłonności przedmiotu oraz wkładu pracy studenta.

 

Średni roczny nakład pracy studentów odpowiada 60, a semestralny 30 punktom.

 

I STOPIEŃ STUDIÓW

(inżynierskie)

II STOPIEŃ STUDIÓW

(magisterskie)

3,5 roczne  -  210 ECTS 1,5 roczne  -    90 ECTS
4 letnie       -  240 ECTS 2 letnie        -  120 ECTS

 

Limity dopuszczalnych braków punktowych obowiązujące przy rozliczeniu postępów w nauce znajdują się w Regulaminie Studiów § 21, ust. 5.

Inne dodatkowe warunki rejestracji dla poszczególnych programów studiów znajdziesz poniżej:

 

Studia I stopnia

Advanced Biobased and Bioinspired

Biomedical Engineering and Technolgies

Business and Technology

Business Studies

Computer Science

Electronic and Telecommunication Engineering

Gestion et Technologie

Industrial Biotechnology

Information Technology

Mechanical Engineering

Modelling and Data Science

 

 

Studia II stopnia

Master in Mechanical Engineering

Computer Science and Information Technology

Human-Computer Interaction

Industrial Biotechnology

Master of Business Studies

Master of Operations Management

 

 

Przed egzaminem dyplomowym konieczne jest uzyskanie pełnej liczby punktów przewidzianej programem studiów.
 

W systemie punktowym w średnia ocen jest średnią ważoną, gdzie oceny mnoży się przez punkty przypisane poszczególnym przedmiotom. Pozwala to „docenić” dobre oceny uzyskane z pracochłonnych i trudnych przedmiotów. Przedstawia to poniższy wzór:

wzór oceny średniej

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2021-10-06
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk