Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Międzynarodowego - IFE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ife.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2023 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2023 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wśród głównych niezgodności i wyłączeń można wyróżnić brak części napisów alternatywnych, brak napisów w udostępnianych filmach, niski kontrast aktywnych linków, niezrozumiałość linków oraz ich celu (w kontekście), brak poprawnej hierarchii nagłówków, brak możliwości pomijania bloków (skip linki). 

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań. 

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online - Politechnika Łódzka | Tłumacz Migam.org

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsza deklaracja została sporządzona dnia 01.08.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Międzynarodowego - IFE dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.ife.p.lodz.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.ife.p.lodz.pl

Jeśli z jakichś powodów stwierdzisz, że serwis www.ife.p.lodz.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej CWM

Politechnika Łódzka, Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Żwirki 36, budynek A16, pokój 210, 90-539 Łódź
Kontakt telefoniczny: (42) 638 38 20
E-mail: malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A30
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Kształcenia Międzynarodowego mieści się na Kampusie A Politechniki Łódzkiej, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Strona dziala - zabbix