Sesja egzaminacyjna

 

 

Treść (rozbudowana)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

4ME Advanced Materials Science 

1st term: 25 June 2024 (Tuesday) @ 10:00 AM

2nd term: 02 July 2024 (Tuesday) @ 10:00 AM

3rd term: 10 September (Tuesday) @ 10:00 AM

Building A18 Room 310 (Fabryka Inżynierów, 3rd floor).

2IB General and Inorganic Chemistry

25 June 2024 (Tue) @ 10 am AULA IFE

18 Sept 2024 (Wed) @ 10 am AULA IFE

2MME Advanced Mechanical Research Project

28 June 2024 (Fri) @ 12-14  IFE 01

4ETE Electronic Circuits II 
24 June 2024 (Mon) @10:15 room 215 building B9

1 July 2024 (Mon) @10:15 room 215 building B9

9 September 2024 (Mon) @ 10:15 room 215 building B9

 

 

0
Egzamin kompetencyjny

Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 50 ust. 11 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej.

Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego jest potwierdzone wpisem do systemu informatycznego uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów i realizowanych w semestrach poprzedzających ostatni semestr studiów, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”.

Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana nie później niż dwa tygodnie przed pierwszym terminem. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych Uczelni, w trybie określonym przez Prodziekana.

Terminy egzaminów kompetencyjnych w semestrze letnim 2023/24 są dostępne na stronie Państwa Wydziału oraz poniżej:

Kierunek Information Technology

01.07.2024 (poniedziałek)  oraz 16.09.2024 (poniedziałek), część pisemna od godz. 10, sala F10;  od 12.00 część ustna.

Kierunek Modelling and Data Science

23.05.2024 (czwartek), część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, od 13:00 część ustna.

20.06.2024 (czwartek), część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, od 13:00 część ustna.

12.09.2024 (czwartek), część pisemna godz. 9:00-11:00, B14, sala 0.27, od 13:00 część ustna.

0

Strona dziala - zabbix