Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego
 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi (90-924) przy ul. Żeromskiego 116.

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez www.p.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@adm.p.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO).

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z mocy odrębnych przepisów prawa powszechnego.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy w jednostce.

 

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazywanie do jednostek Politechniki Łódzkiej następuje z inicjatywy osoby, która jest zainteresowana jej zrealizowaniem.

 

Strona dziala - zabbix